FORGOT YOUR DETAILS?

Politica de confidentialitate

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (aplicabila din 25 mai 2018)

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile și modalitățile operațiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal în relația cu MEDITECH SRL, precum și cu privire la drepturile dvs. în calitate de persoana vizata.

În general, MEDITECH SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitării unei oferte sau în vederea încheierii unui contract.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru trimiterea de oferte sau încheierea contractului, în caz de refuz Meditech neputând sa încheie sau sa execute contractul vizat.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice:

  • în vederea trimiterii de oferte, încheierii și derulării contractelor de vânzare/cumpărare sau service, comunicarea cu dvs. pe parcursul executării contractului și în caz de daună;
  • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau a cerințelor reglementare aplicabile MEDITECH SRL, cum ar fi a) îndeplinirea obligațiilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism sau de aplicare a sancțiunilor internaționale, b) soluționarea petițiilor, c) obligații de raportare, d) evidenta documentelor operaționale și financiar-contabile;
  • în vederea realizării unor interese legitime ale MEDITECH SRL, în special pentru a) prevenirea fraudelor și a plăților nejustificate; b) investigarea nivelului de adecvare a produsului la piața țintă stabilita; c) analize statistice/ actuariale; d) studii de cercetare; e) recuperarea creanțelor.

Temeiul legal al prelucrării acestor date îl reprezintă consimțământul dumneavoastră exprimat anterior prelucrării datelor.

Este dreptul dvs. sa refuzați prelucrarea acestor date, dar în acest din urma caz nu vom putea încheia contracte nominale.

MEDITECH SRL poate transmite datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale sau decurgând din executarea contractului către următorii destinatari /categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, autoritatea judecătorească, organe de urmărire sau cercetare penala, institute naționale / servicii teritoriale de expertiza, alte autorități publice centrale sau locale, consultanți sau prestatori de servicii, alte persoane sau instituții publice sau private, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a da curs unei solicitări care are la baza un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor decurgând din contract.

In situațiile de prelucrare automată, MEDITECH SRL garantează dreptul dvs. de a obține intervenție umana din partea MEDITECH SRL, de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia prin adresarea unei solicitări în acest sens pe adresa register@meditech.ro.

Aveți de asemenea dreptul de a va retrage oricând consimțământul acordat, fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor intervenite pana la acel moment. În acest scop, puteți transmite către Meditech intenția de retragere a consimțământului, în scris, la următoarea adresa: Baia Mare, județul Maramureș, strada Transilvaniei nr. 2A/12, cod poștal 430253 sau la adresa de e-mail: register@meditech.ro.

Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligații legale sau reglementare. În cazul contractelor nominale, datele clienților sunt păstrate de regula 10 ani de la incheierea contractului, iar în cazul ofertelor neurmate de încheierea unui contract datele sunt păstrate de regula maxim 2 ani. La expirarea termenului de păstrare, datele vor fi șterse.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoana vizata

În calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi:

  • de acces – puteți obține informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și o copie a acestora;
  • la rectificare – puteți solicita completarea sau actualizarea datelor datele dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt incomplete sau inexacte;
  • de a fi uitat – în anumite situații, puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  • la restricționarea prelucrării – în anumite situații, puteți solicita prelucrarea condiționată a datelor cu caracter personal pana la soluționarea anumitor operațiuni referitoare la datele dvs.;
  • la opoziție – în situația prelucrării întemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteți opune motivat unei astfel de prelucrări;
  • la portabilitatea datelor – puteți solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. și prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, care poate fi citit automat.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate și datate, la sediul MEDITECH SRL din Baia Mare, județul Maramureș, strada Transilvaniei nr. 2A/12, cod poștal 430253 sau la adresa de e-mail register@meditech.ro.

În situația în care considerați ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing și publicitate

În măsura în care ați fost de acord, prelucram datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing și publicitate, inclusiv prin mijloace automate și creare de profiluri, precum și în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produsele sau serviciile MEDITECH SRL si/sau a partenerilor noștri, inclusiv prin posta electronica sau alte mijloace de comunicare electronica.

În cadrul activității de marketing și publicitate, MEDITECH SRL va prelucra, prin selectare și analiza, una sau mai multe date cu caracter personal dintre cele colectate în baza contractului.

Prelucrarea în scop de marketing și publicitate de către parteneri presupune ca, în baza acordului dumneavoastră, una sau mai multe dintre datele colectate pot fi comunicate către partenerii MEDITECH SRL. La solicitarea dvs., va vom pune la dispoziție Lista partenerilor contractuali mai sus menționați, în format electronic, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail indicata.

Aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul acordat prin transmiterea unei solicitări în acest sens în scris, la următoarea adresa: Baia Mare, județul Maramureș, strada Transilvaniei nr. 2A/12, cod poștal 430253 sau la adresa de e-mail: register@meditech.ro.

Datele de identificare și de contact ale Operatorului

MEDITECH SRL, cu sediul social în Baia Mare, județul Maramureș, strada Transilvaniei nr. 2A/12, cod poștal 430253, CUI RO14779840 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/408/2002, e-mail: office@meditech.ro, tel: 0262/274 161, fax: 0262/274 162.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de e-mail: register@meditech.ro

 

Versiune actualizata la 22.11.2018

TOP